privacy document

De privacy verklaring die op deze pagina staat komt voort uit de vernieuwde  Algemene Verordenijg Persoonsgegevens (AVG) Deze AVG is van kracht sinds 23 mei 2018 en zijn  gepubliceerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. .Deze Autoritiet bewaakt ook de privacy en het juiste gebruik van persoonsgegevens.

Michel Cornelis Psychosociale Therapie controleert geregeld of we aan deze verordening  voldoen.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact opnemen met Michel Cornelis, info@michelcornelis.nl,, 0630051508.  Wellicht komen wij er samen uit. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De link naar hun website zit achter het logo hierboven.

inleiding

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u met ons een overeenkomst sluit, onze websites gebruikt of wanneer u zelf persoonsgegevens aan ons verstrekt. Er staat ook in
waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of als u voor de verwerking van uw persoonsgegevens uw specifieke schriftelijke toestemming aan ons geeft;

 1. Wij zullen uw persoonsgegevens niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten (zie kopje derden); ·
 2. Wij zullen uw persoonsgegevens zorgvuldig beveiligen. Dit privacybeleid is van toepassing op de activiteiten en de websites van Michel Cornelis Psychosociale Therapie, Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze websites worden genoemd.

bedrijfsgegevens

Michel Cornelis Psychosociale therapie is gevestigd aan de Roland holslaan 1038, 2624JP Delft. Het praktijkadres is Phoenixstraat 66 kamer 124 2611AM Delft. Het inschrijvingsnummer in het handelsregister is 73504432.

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle door Michel Cornelis Psychosociale therapie geleverde diensten.

persoonsgegevens die wij verwerken

Michel Cornelis Psychosociale therapie verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan Michel Cornelis Psychosociale therapie heeft verstrekt. Gegevens die Michel Cornelis Psychosociale therapie van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Michel Cornelis Psychosociale therapie in ieder geval en ten minste worden verwerkt, zijn:

 1. voorletters en / of voornaam en achternaam
 2. adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 3. e-mailadres
 4. geboortedatum (noodzakelijk voor declaratie bij zorgverzekering).
 5. In sommige gevallen is het nodig om contact op te nemen met de huisarts. Dat zullen wij altijd melden. In dat geval hebben wij naam en adres van uw huisarts nodig.:
 6. Van elke sessie bij Michel Cornelis Psychosociale wordt een verslag gemaakt.
 7. Michel Cornelis Psychosociale therapie verzamelt en bewaart de medische en persoonlijke gegevens die u verstrekt heeft. Dat kan eventueel aangevuld worden met medische en/of persoonlijke informatie van de huisarts of andere medische beroepsbeoefenaren.

waarom we gegevens nodig hebben

Als u gebruik maakt van onze diensten gebruiken wij uw gegevens voor de volgende doeleinden: –

 1. verslaglegging van de sessies en alle daarbij behorende gegevens in overeenstemming met wettelijke voorschriften en om de situatie rond uw hulpvraag te kunnen volgen.
 2. om u te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; –
 3. om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 4. als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor :

 1. betaling/facturatie en om met u te communiceren over de activiteit.
 2. iDeal-betalingen lopen via onze betaalprovider Mollie. Deze gegevens worden alleen voor het afhandelen van de betaling gebruikt.
 3. Bij de verwerking van persoonsgegevens is Michel Cornelis Psychosociale therapie gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Michel Cornelis Psychosociale therapie zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken.

derden

 1. Michel Cornelis Psychosociale Therapie verkoopt uw gegevens niet aan derden
 2. Michel Cornelis Psychosociale Therapie verstrekt gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 3. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht hebben wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt.
 4. Michel Cornelis Psychosociale Therapie kan uw gegevens delen met uw huisarts. Dat zal alleen gebeuren indien strikt noodzakelijk en zal altijd aan u worden meegedeeld.

website

De website van Michel Cornelis Psychosociale Therapie maakt gebruik van cookies voor het optimaliseren van de site, het voorkomen van misbruik en het meten van bezoekersaantallen en gedrag. Cookies worden niet gekoppeld aan bestellingen of persoonlijke gegevens. Het cookiegebruik van de websites wordt maandelijks gecontroleerd en gerapporteerd door www.cookiebot.com. Indien nodig worden aanpassingen gedaan om blijvend te voldoen aan het cookie-onderdeel van het privacybeleid.

Bezoeken aan de website worden anoniem bijgehouden en aan Michel Cornelis Psychosociale Therapie gerapporteerd door Google Analytics en Facebook Ads.

beveiliging

Michel Cornelis Psychosociale Therapie hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoons- en medische gegevens. Michel Cornelis Psychosociale Therapie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoons- en medische gegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.

 1. Uw gegevens worden via een beveiligde verbinding verzonden en de e-mails die u ons stuurt worden via een beveiligde verbinding opgehaald.
 2. De server waarop deze gegevens worden opgeslagen wordt grondig beveiligd en steeds bijgewerkt met veiligheidsupdates.
 3. De sessieverslagen worden op een beveiligde server opgeslagen. Elk individueel verslag is versleuteld en beveiligd met een password.
 4. Alle gebruikte passwords hebben de eigenschap “sterk”. .
 5. Iedere persoon die bij Michel Cornelis Psychosociale Therapie toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald.
 6. Wanneer Michel Cornelis Psychosociale Therapie gebruik maakt van de diensten van derden, worden er in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken gemaakt omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Die afspraken zijn vervat in een verwerkingsovereenkomst

inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens

U heeft het recht om ons te vragen welke persoons- en medische gegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen.

 1. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek sturen naar: info@michelcornelis.nl
 2. Medische gegevens worden conform wettelijke bepalingen 15 jaar bewaard.
 3. U kunt verslagen van de sessies op verzoek inzien. Deze verslagen zullen echter niet gewijzigd worden. Het is wel mogelijk om daar uw opmerkingen bij te plaatsen.

achtergrond

Deze privacyverklaring is opgesteld in verband met de wijziging van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze AVG is van kracht geworden op 23 mei 2018.Psychosociale therapie

Scroll naar boven